Quy trình thông báo tập trung kinh tế

  • Bài viết
  • 11 tháng 4, 2015
  • 371 lượt xem
  • 0 bình luận
CÁC HÀNH VI TẬP TRUNG KINH TẾ

1. Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

2. Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

3. Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

4. Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

5. Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

 

MUA LẠI DOANH NGHIỆP KHÁC KHÔNG BỊ COI LÀ

TẬP TRUNG KINH TẾ

 

Doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng mua lại doanh nghiệp khác nhằm mục đích bán lại trong thời hạn dài nhất là 01 năm không bị coi là tập trung kinh tế nếu doanh nghiệp mua lại không thực hiện quyền kiểm soát hoặc chi phối doanh nghiệp bị mua lại, hoặc thực hiện quyền này chỉ trong khuôn khổ bắt buộc để đạt được mục đích bán lại đó.

Thời hạn bán lại doanh nghiệp là 01 năm có thể được Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh gia hạn theo kiến nghị của doanh nghiệp mua lại nếu doanh nghiệp chứng minh được rằng họ đã không thể bán lại doanh nghiệp bị mua lại đó trong thời hạn 01 năm.

 

TRƯỜNG HỢP PHẢI THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

 

=> Các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp đó phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế.

=> Doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng mua lại doanh nghiệp khác nhằm mục đích bán lại nói trên phải gửi cho cơ quan quản lý cạnh tranh hồ sơ thông báo việc mua lại này.

 

TRƯỜNG HỢP TẬP TRUNG KINH TẾ KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO

 

=> Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế được hưởng miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thay cho thông báo việc tập trung kinh tế.

=> Trường hợp thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thấp hơn 30% trên thị trường liên quan

=> Trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thì không phải thông báo.


Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người. 

TRƯỜNG HỢP TẬP TRUNG BỊ CẤM

 

Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp được hưởng miễn trừ hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

 

HỒ SƠ THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

1. Văn bản thông báo việc tập trung kinh tế theo mẫu do cơ quan quản lý cạnh tranh quy định.

Mẫu đơn có thể được tải từ website của Cục Quản lý cạnh tranh: www.qlct.gov.vn

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

3. Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;

4. Danh sách các đơn vị phụ thuộc của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

5. Danh sách các loại hàng hoá, dịch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đó đang kinh doanh;

6. Báo cáo thị phần trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan.

7. Giấy ủy quyền hợp pháp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế cho đại diện thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế.

8. Nếu người nộp hồ sơ tại Cục Quản lý cạnh tranh không phải là đại diện theo pháp luật của bên đại diện thì phải có giấy giới thiệu của bên đại diện.

9. Chứng minh thư nhân dân của người nộp hồ sơ.

10. Trong trường hợp hồ sơ có nhiều tài liệu, để tiết kiệm thời gian tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý cạnh tranh khuyến khích doanh nghiệp lập bản thống kê tên các tài liệu trong hồ sơ thành file mềm.


Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ

 

 

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHƯA ĐỦ MỘT NĂM TÀI CHÍNH

 

Trường hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động kinh doanh chưa đủ một năm tài chính, báo cáo tài chính được thay thế bằng các tài liệu sau đây:

1. Bản kê khai vốn điều lệ, tài sản cố định, tài sản lưu động, công nợ có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bản kê khai nộp thuế từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đến thời điểm 01 tháng trước ngày doanh nghiệp làm báo cáo tài chính để thông báo việc tập trung kinh tế.

 

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Nơi tiếp nhận: Văn phòng Cục

Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 04.22205002

Fax: 04.22205003

Website: www.qlct.gov.vn

 

XỬ LÝ HỒ SƠ THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo việc tập trung kinh tế, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ về tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm chỉ rõ những nội dung cần bổ sung.

 


Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế không phải nộp bất kỳ một khoản phí hay lệ phí nào

 

TRẢ LỜI THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

 

=> Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ. Văn bản trả lời của cơ quan quản lý cạnh tranh phải xác định tập trung kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tập trung kinh tế không thuộc trường hợp bị cấm;

b) Tập trung kinh tế bị cấm; lý do cấm phải được nêu rõ trong văn bản trả lời.

=> Trường hợp việc tập trung kinh tế có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn trả lời có thể được Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá 02 lần, mỗi lần không quá 30 ngày và phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày hết hạn trả lời thông báo, nêu rõ lý do của việc gia hạn.

 

 

THỰC HIỆN TẬP TRUNG KINH TẾ

 

Đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế  thuộc diện phải thông báo chỉ được làm thủ tục tập trung kinh tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp sau khi được cơ quan quản lý cạnh tranh trả lời bằng văn bản về việc tập trung kinh tế không thuộc trường hợp bị cấm.

Mẫu đơn thông báo tập trung kinh tế download tại đây
  • TAG :

Danh mục

Loading...