Hợp nhất công ty TNHH

Hợp nhất Công ty TNHH là hai hoặc một số Công ty TNHH (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một Công ty TNHH mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Dịch vụ tư vấn hợp nhất Công ty TNHH của Công ty Luật Bắc Việt.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hợp nhất Công ty TNHH:

- Điều 152 Luật Doanh nghiệp;

- Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

2. tư vấn của Luật Bắc Việt về hợp nhất Công ty TNHH:

-           Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động hợp nhất Công ty TNHH;

-           Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất Công ty TNHH;

-           Tư vấn thủ tục họp Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;

-           Tư vấn Hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;

-           Tư vấn về cơ cấu hoạt động của Công ty TNHH mới được hợp nhất;

-           Tư vấn phương án sử dụng lao động sau khi hợp nhất Công ty TNHH;

-           Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, trái phiếu của công ty hợp nhất;

-           Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

-          Tư vấn về việc thành lập mới Công ty TNHH được hợp nhất, bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty TNHH…;

-           Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty TNHH được hợp nhất;

-          Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình hợp nhất Công ty TNHH, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …;

-           Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình hợp nhất và cách thức hạn chế những vướng mắc, những tranh chấp đó;

-          Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty TNHH bị hợp nhất.

3. Tiến hành các thủ tục hợp nhất Công ty TNHH theo đại diện uỷ quyền của Công ty Luật Bắc Việt:

a.          Luật Bắc Việt tiến hành tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất Công ty TNHH, bộ hồ sơ cơ bản gồm:

-                   Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên (đối với trường hợp nhất công ty TNHH hai thành viên) về việc hợp nhất công ty;

-                   Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với trường hợp nhất công ty TNHH hai thành viên) về việc hợp nhất Công ty hoặc Quyết định hợp nhất công ty của Chủ sở hữu công ty đối với trường hợp hợp nhất Công ty TNHH một thành viên;

-                   Hợp đồng hợp nhất Công ty TNHH;

-                   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

-                   Điều lệ Công ty TNHH được hợp nhất;

-                   Danh sách cổ đông sáng lập công ty TNHH được hợp nhất;

-                   Thông báo lập sổ đăng ký thành viên (đối với trường hợp hợp nhất là Công ty TNHH hai thành viên);

-                   Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;

-                   Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

-                   Các giấy tờ liên quan khác…

b.         Luật Bắc Việt đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục hợp nhất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật