Chia công ty TNHH

Chia Công Ty TNHH là việc một Công Ty TNHH có thể được Chia thành một số công ty TNHH cùng loại. Công ty TNHH bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty TNHH mới được đăng ký kinh doanh. Các Công ty TNHH mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Dịch vụ tư vấn chia Công ty TNHH của Công ty Luật Bắc Việt.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục chia Công ty TNHH:

- Điều 150 Luật Doanh Nghiệp;

- Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký Doanh Nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục Hợp Nhất doanh nghiệp.

2. Tư vấn thủ tục chia Công ty TNHH của Công ty Luật Bắc Việt:

-           Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chia Công ty TNHH;

-          Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua nội dung chia Công ty TNHH;

-           Tư vấn thủ tục và điều kiện chia Công ty TNHH;

-          Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của Công ty TNHH;

-          Tư vấn phương án sử dụng lao động;

-          Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;

-          Tư vấn về lập báo cáo tài chính của công ty bị chia trước khi chia, báo cáo tài chính của công ty được chia sau khi chia;

-          Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty;

-          Tư vấn về việc Thành Lập mới Công ty TNHH được chia, bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty TNHH…;

-          Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình chia doanh nghiệp, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …;

-          Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được Thành Lập;

-          Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty TNHH bị chia.

3. Tiến hành các thủ tục chia Công ty TNHH theo đại diện uỷ quyền của Công ty Luật Bắc Việt:

a.          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chia công ty. Bộ hồ sơ chia Công ty TNHH gồm:

-                   Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về việc chia công ty;

-                   Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chia Công ty;

-                   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

-                   Điều lệ Công ty TNHH được chia;

-                   Danh sách cổ đông sáng lập công ty TNHH được chia;

-                   Thông báo lập sổ đăng ký thành viên;

-                   Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;

-                   Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

-                   Các giấy tờ liên quan khác…

b.         Tiến hành các thủ tục chia công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Cam kết của Luật Bắc Việt sau khi chia doanh nghiệp:

-          Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chia công ty.

-          Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung chia công ty.
  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật